44 Fiberdrive

En person som oroas över bolagens bromsning av utveckling på skogsmaskinsidan kontaktade mig.

- Hur bör ansvariga i kooperation och bolag tänka och reagera, när de får del av Skogforsks test på Fiberdrive som indikerar bränslebesparing på ca 10 kr/m3.

- Om 1.5 milj. m2 av ex Södras avverkning kan göras med drivare skulle vinsten bli 15 milj./år.

- Dessutom mervärde genom systemet som uppnås genom mindre marksakdor. Markskoningskostnader kunde bli nära noll. Inget virkesspill. etc.

- Södra ville inte bidra med en krona genom Energimyndighetens projekt.

 

Om 20% av slutavverkningen i landet gjordes med drivare kunde bara bränslevinsten bli 80 miljoner kr/år.

Övriga mervärde kan bli lika mycket till. Ex. skogsbrukets obefintliga inrikting med biogas skulel inte ligga i fatet och orsaka skattehöjningar på dieselbränsle, som slår hårt på virkestransporter.

 

Varför bromsar bolagen denna nya utveckling av en maskin som verkar hålla dessutom bra redan som prototyp?

 

Var finns påverkarna från skogsägarehåll, som behöver få hjälp i konkurrensutsatt verksamhet från andra länder. Vid minskad utveckling i vårt land så minskar lönsamheten för skogsägarna. (Bolagen tar för sig först.)


483 V Vida problem.

Kan ni i bilagan se vad Bureau Veritas skrivit om de två av Vidas inköpare svartsålda vedtravarna?

Kan ni se något om mossarnas felaktiga gallring där återväxten röjts bort?

 

Föregående här visade svar fick vi dessutom vänta på oskäligt länge.

- Vi begärde besked omkring det dåliga svaret och fick bara veta att Bureau Veritas lägger inte mer tid på ärendet eftersom PanCert inte offererat mer tid.!!! (Totalt 1/2 dag med resa.)

- Pancert är den part BV skulle kontrollera!!!!!!! Onekligen var "ribban lagd före kontrollen".

 

Skogsägarens ilska bara växte genom upprepade dåliga kontroller "som gjordes med skygglappar" av vida, PanCert och nu BV.

- Han begärde bättre besked från BV, men månader gick.

 

Vi påminde BV om besked på ställda frågor. Vi fick ett synnerligen bordust och hotande svar "Om vi inte accepterade BV:s handläggningstid så lägger BV ner hela ärendet."

.

 

- Till slut kom besked efter 4 månader, att kontrollanten Roland Offrell hade slutat på BV. I stället skulle Erik Temnerud ta över. Erik var mannen som var med som "löshäst" vid kontrollen i skogen och mest hade fullt upp med sin paraply långt sen det upphört att regna.

- Det var även han som på en halvtimmer hann "glömma" vilken grundyta hans relaskopkontroll i det hårt gallrade ekbeståndet gav honom.

 

Temnerud lovade att besvara frågorna och återkomma om några dagar. (Okt 2012)

Ännu har inget svar kommit.


439 Södra behöver förbättras .....

I föreningstidning läste jag artikel där privat verksamhet köptes upp av stor kooperativ ägare.

- Det låg nu i luften en oro, att den väntade positiva effekten skulle bli tveksam.

- Viss kooperation har ju oförmåga att vara effektiv eftersom den lätt blir "en kolloss på lerfötter". (Södras sågverksrörelse är en "bedrövelse" i det avseendet.)

 

- Södra klarar sig genom detta genom att betala alldeles för lite för massaveden. (Klent, ruttet och krokigt virke får kompensera den dåliga sågningsverksamheten.)

- Skogsägare uttrycker därför oro för att utbyggnad i Värö blir en maktfaktor, som resulterar i möjlighet att sätta ännu lägre pris på virke, för att tjäna pengar på massaved. Detta i sin tur för att kunna betala efterlikvid på timmer och på så sätt minska vinster för privata sågverk, som dock måste sälja flis till Södra.

- På så sätt sänks priset på timmer i området.

- Kontroll visar sen 40 år att Södra har inte generat total vinst på timmer under den tiden.

 

Kommer skogsbruk i Södra-Sverige, att bli en skyddad verkstad, där Södra klampar på och "lägger ribban" som det passar?

- Blir det bättre då om Södra blir ännu större?

43 Fiberdrive

Nyligen fick jag från säkert håll vetskap om att SLU arbetar med stora forskningspengar. 11 milj. har anslagits till ett trädslagsförsök i försökspark. Sköna summor att arbeta med. Vi gratulerar!

- Som kontrast kan nämnas att drivare/biogasförsöket som SCA, Stora, Sveaskog, Södra, Holmen, LRF etc. inte ville stötta, då ny drivare skulle byggas enligt välgrundat koncept, vad det gäller maskinkonstruktion, och den skulle drivas med biogas.

- Totalsumman var ca 6 miljoner för nykonstruktion och betydande materialkostnad. (Skogsförsök är plantkostnad i initialskedet.)

- Båda forskningarna kräver sen arbete på olika sätt. Maskintillverkning är nytänkande, medan trädslagsförsök mest är att kolla vad det blir.

 

- Enligt skissning från etablerade maskinmärke är 50 milj. den storlek på forskningspengar som de "vill se", om de skulle ge sig in i sådant projekt och då med bara gasdrift.

 

 Ju mer bolagens märkliga handlande studeras, desto märkligare framstår det.

- Senaste tidens yttrande från LRF:s ledning, som så kraftigt står rakt emot Sten Froms agerande i "bolagsgruppen" visar två "skilda världar".

- Nya vd:n på Skogforsk Charlotte Bengtsson, som redan tydligt riktat in sig på biogas, det är ytterligare tecken på att bolagsgruppen (med Skogforsk) har agerat "bromsande" på fullständigt fel sätt.

 

När sker uppvaknandet i bolag och skogsägare, så ny teknik på två viktiga område blir testade ytterligare?


483 U Vida problem.

Bureau Veritas kontroll har ju beskrivits en del nu här. Vi trodde att samtliga upptäckta brister i Vidas arbete skulle noteras med omdöme.

Certifiering ansågs vara en "stämpel" på såväl ansvar och kvalitet i arbetet.

 

Jag bifogar det "protokoll" som kom från Bureau Veritas efter deras för korta kontroll.

- Kan ni ex. se vem som skrivit "protokollet"?

- Vilket företag har utfört kontrollen?

 

1. Bl.a. har Bureau Veritas läst dåligt i kontrakten. Där står 8 ha (350 m3) och inte 30 ha och 1900 m3. BV behöver inte skriva "muntlig" uppgift.

 

2. Bureau Veritas vill inte uttrycka sig alls, om den bristande kompetensen hos Vida, som visat sig genom de dåliga arbetena i gallringen.

 

3. Notera att detta "protokoll" anses från BV vara de uppgifter Vida och den anmälande skogsägaren får omkring de över 100 bristerna i arbetet!

 

4. Skall detta tolkas som ett bevis på att Vida överutnyttjat personligheten hos skogsägaren till egen fördel? Vida har inte visat efterlydnad av den sociala delen i certifieringen på både det ena och andra sättet. 

 

VMF SYD 3

Tidigare inlägg om hur VMF personal lovar att skicka uppgifter fortsätter här.

Therese Berg  skickade inte det dokument hon på Elmia tydligt lovade och påstod fanns, om att matrisfub är godkänd volymenhet.

Redan i diskussionen på Elmia var jag tveksam till, om hon kunde leta upp något bevis på, att matrisfub är en godkänd måttenhet.

- Men Therese var faktiskt påstridig i diskussionen. Det var den typiska  auktoritära tonen, som användes från hennes sida där hon "klev upp på piedestalen", som folk i "maktställning" utnyttjar när inte de har tillräcklig fakta att förmedla.

- Problemet ökade ju för Therese när jag lämnade min adress. Som att hamna i en återvändsgränd.

- Hon kunde ju inte då säga, att det finns inget dokument att skicka.

 

Therese har inte svarat på en enda påminnelse av 10-talet som skickats därefter.

- Flera skogskurser har följt detta och medverkat till att svar skulle komma, men utan resultat.

- Inte heller sändning till vd, expedition och kontrollmätningschef på VMF har gett något svar.

 

- Vi vet nu att uppenbart ljög Therese Berg om, att detta dokument finns. (Att så är fallet har även verifierats av kontrollpersonal på VMF vid mina personliga kontakter. Dessa har aldrig heller sett något sådant dokument.)

 - Det nu inträffade är unikt, kränkande och tecken på dekadens i en organisation, som alldeles för länge visat dessa tecken. En del har vi ex. läst om i skogspress.

 

Följaktligen har VMF SYD visat att de medverkar i en felaktig volymberäkning, som de också vet är felaktig och därför inte blivit godkänd. Detta sker i en organisation som skall vara oförvitlig. Fy...! 


54 Holmen misstag.........

Utöver ovilja att göra rätt för sig, som beskrivits i inlägg 53, så framför Elofsson "bestraffande" kritik till skogsägaren i ett "avslutande" svar, för att skogsägaren inte godtagit Holmens bud (skambud på ca halva bevisade beloppet). Därför visar Elofsson ingen medgörlighet, utan skriver, att han bara betalar nu uträknade summor med en klumpsumma för räntor, som motsvarar ca hälften av försenad utbetalning.  OBS inget för arbetet med att bevisa Holmens många fel.

 

- Om även ni tycker att det är ett "förenklat sätt" att lägga kontroll på skogsägaren, som kräver att skogsägaren har större kunskap än vad Holmen tycks ha för att hitta och räkna ut dessa fel, så börja fundera.....

- Vad som hänt och hur, det är beskrivet i denna Kategori tidigare.

 

Inse att det finns så simpla bolag, som behandlar en partner, som man vill ha fortsatta affärer med på detta uppsåtligt felaktiga sätt!


VMF SYD 2

Tidigare inlägg om hur VMF personal lovar att skicka uppgifter fortsätter här.

Therese Berg  skickade inte det dokument hon på Elmia påstod fanns, om att matrisfub är godkänd.

Redan i diskussionen på Elmia var jag tveksam till om hon kunde leta upp något bevis på att matrisfub är en godkänd måttenhet.

- Men Therese var faktiskt påstridig i diskussionen. Det var den typiska  auktoritära tonen, som användes från henens sida där hon "klev upp på piedestalen", som folk i "maktställning" utnyttjar när inte de har tillräcklig fakta att förmedla.

- Problemet ökade ju för Therese när jag lämnade min adress.

- Hon kunde ju inte då säga, att det finns inget dokument att skicka.

 

Therese har inte svarat på en enda påminnelse av 10-talet som skickats därefter.

- Flera kursgrupper har följt detta och medverkat till att svar skulle komma, men utan resultat.

- Inte heller sändning till vd, expedition och kontrollmätningschef på VMF har gett något svar.

 

- Vi vet nu att uppenbart ljög Therese Berg om, att detta dokument finns. (Att så är fallet har även verifierats av kontrollpersonal på VMF vid mina personliga kontakter. Dessa har aldrig heller sett något sådant dokument.)

 - Det nu inträffade är unikt, kränkande och tecken på dekadens i en organisation, som alldeles för länge visat dessa tecken. En del har vi ex. läst om i skogspress.

 

Följaktligen har VMF SYD visat att de medverkar i en felaktig volymberäkning, som de också vet är felaktig och därför inte blivit godkänd. Detta sker i en organisation som skall vara oförvitlig. Fy...! 


438 Södra behöver förbättras .....

Södra har dragit på sig dryga kostnader och fått dålig PR vid flera dåligt sköta ärenden.

Dagens skogspress skriver om några;

 

ATL: Södra har gjort förlikning med Jobbxtra efter Södras avhopp från skrivna kontrakt efter stormen Gudrun. Åtskilliga miljoner har gått åt i den soppan.

- Södra trodde väl som vanligt att de med sin storhet kunde "trycka ner" motpart och utnyttja minsta "glipa" i juridiken.

- Detta har Södra gjort även förr. Buffelmetoder. Sådana som ser bra ut för stunden men som belastar "allmänomdömet" om företaget. Jag känner igen detta från många diskussioner i skogkurser senaste 25 åren. Tänk på uttrycket "Det är lätt att ljuga sig fram, men svårt att komma tillbaka".

- Genom närstående har jag fått insikt i "denna soppa".  Maskiner arbeta ca 2 mil från mig.

- Kontraktet Södra inledde affärerna med Jobbxtra med gjordes på kollegieblock.

 

Skogsland: Södra fick kritik för att de inte deltagit i den riksomfattande överenskommelsen omkring brandsäkerhet vid skogsarbete.

- Nu tänker man om "inför galgen".

- Hur det blir för entreprenörerna, det är nu nästa tänkbara konsekvens.

 

Södra har fortfarande surdegar som inte är uppklarade. Lokala tjänstemän har bortförklarat virkesfel som närmar sig 50 kr/m3. Nye Skogsdirektören Håkan Larsson visar synnerligen dåligt omdöme och försöker bortförklara fel motsvarande halva skördarekostanden såsom normala i Södra.

 

Ännu har Södra mycket att åtgärda, om de skall framstå som "rejäl" affärspartner.


483 T Vida problem.

Händelserna vid Bureau Veritas certifieringskontroll ger en märklig bild av låg inlevelse, noggrannhet och objektivitet vid begärd kontroll.

- Som ni såg i förra inlägget, så ökade frimodigheten markant, att kritisera hos såväl BV, Pancert och Vida när de studerade virke från annan avverkning.

 

En märklig atmosfär uppstod när vi kom hem till skogsägarens gård. Då försöker chefen på PanCert Göran Karlsson flytta fokus från felen i gallringen till atmosfären som blivit följden.

- Han säger "Det har blivit onödigt prat i bygderna runt gallringen. Det är en slump att det blivit så här........."

Han uttryckte lite mer av "samma anda", som kändes mycket osympatiskt uttryckt av en organisation, som skall utföra opartisk kontroll på Vidas arbete. Dessutom hade han vid två tillfälle sett mängder av fel från Vida och noterat i skrift tiotalet av dem (113 st vid full dokumentation).

- Skogsägaren som varit nästan helt tyst under förmiddagen, han kände sig grymt förnärmad av Göran Karlssons försök att flytta fokus från Vidas många och tydliga fel till honom i stället för att han försvarat sig.

- Skogsägaren tömde sig nu på ilska på ett ögonblick och förklarade i tydliga och "osminkade" ordalag vad som hänt på avverkningen och bad Göran förklara sig varför då upptäckta fel var bagateller.

- Kravet var tydligt och kraftfullt. Flera års besvikelse över behandling och dålig kvalitet från Vida i nästan allt och PanCerts skogskontroll i lågskor etc. den kom på okonstlat sätt fram på ett ögonblick.

- Göran blev helt ställd av tonen och andan, som inte kommit från "det hållet" någon gång tidigare. Han förmådde inte säga något.

 

- Roland Offrell BV fick rädda situationen/Göran Karlsson.

- Roland gjorde i stället en muntlig sammanfattning av vad han noterat på Vidas gallring. Uppräkningen kändes tyvärr lovande och han fick uppskattning för den. Tyvärr var den simpla skrivning i det simpla protokollet bara en begränsad del av det då muntligt framställda.

 

Begär skriftligt dokument genast eller dokumentera själv, helst med inspelning.


Skogen. Jämförpriser 16

Åter prestera tidningen Skogen en dålig information i sin tidning idag.

Skogen fortsätter att kalla sina pristester för vad köpare "ger" för normalbestånd. De skriver att det "återspeglar priset när normalbestånd avverkas".

- Detta är mer än fel. Det är lögn och bedrägeri!

- Skogen vet att priserna som de använder, de är inte är slutpriser för något företag.

 

40-70 kr/m3 kommer till hos nästan alla, men varierande mycket. Om detta finns inget skrivet. Sannolikt för att då försvinner möjligheten för jämförelse.

 

Varför gör inte Skogen en enda kontroll värd namnet på detta förhållande?

 

- Skogen skryter med att var den "vänliga tidningen". På detta sätt skapar den trevlig och falsk atmosfär, som runt virkespriserna missgynnar den måttligt kunnige skogsägaren.

 

Skogen anser sig vara kompetent på prislistetester men visar inte detta i presenterade omständigheter.

 

- Tyvärr har Skogen i ca ett år lovat att bättra sig men inte tagit mer än ett halvt "tuppfjät" i rätt riktning på denna tid. Vid kontakter lämnas inga svar numera.

 

Hör gärna av er.


437 B Södra behöver förbättras .....

Södras minimala teknikintresse har gett följande frågor;

Vad hände i branschen om skogsägare ser att de håller på att bli "akterseglade" genom att tillverkare levererar produkter som inte utvecklats (säljer sin egen skit först)?

 

- Kommer skogsägare gemensamt att sätta tryck på leverantörer av skogsmaskiner att använda lämpliga komponenter?

- Varför är intresset så stort för mindre avverkningsmaskiner? Beror det på att det kan löna sig tillsammans med egna ambitioner och mindre skador? Är det då de dyra stora maskinerna som skapar just "denna möjlighet"? Vilka signaler sänder detta?

- Idag kör skogsmaskintillverkare parallellt mot varandra med små modellserier jämfört mot "den gula sidan", vilket fördyrar skogsbruket.

 

 - När börjar skogsägare att påverka skogsbolag och forskning?

 

- Vilka kanaler har skogsägarna att påverka tillverkning och bolag?

 

Försök att se möjligheter, gör en insats och stötta varandra!


53 Holmen misstag.........

Ni bör dra slutsatser av Holmens simpla agerande.

 

De visar ingen ödmjukhet ens för att de "glömt" att betala ut dubbelcertifiering, så sent som 2 år och 2 månader efter kontraktskrivning och skyller bara på att de inte hann med att lägga in uppgifter i systemet i tid.

- Tydligen anser Holmen att de och inköparen inte har skyldighet att ens kontrollera vid redovisning av uppdraget, att alla ersättningar är med.

- Åter visar det sig att Holmen agerar på följande sätt : vi kör "innerkurvan" och ser inte skogsägaren några fel, så letar vi inte efter några.

 

Notera att det runt uppdraget förekommit anmärkningar, kritik, krav, frågor framförda i upprepade handlingar till Holmen från markägaren under mer än 1.5 år .

- Ändå kontrollerar inte Holmen självmant en enda av tiotalet brister, som Holmen orsakat genom dåligt arbete eller redovisning.

 

I stället hävdar chefen Torbjörn Elofsson att arbetet är gjort korrekt och i vissa avseende bättre än normalt för området.

- Inte ens specifik räntekompensation för att certifieringen betalades ut först två år efter avverkning. Än mindre någon ersättning för att skogsägaren fått leta upp alla felen.


483 S Vida problem.

Ni har säkert noterat att Bureau Veritas under certifieringskontrollen inte någon gång själv markerade, att område vi gick igenom var ens tveksamt skött av Vida.

- Därför är följande som inträffade på transportsträckan tillbaka mot gården anmärkningsvärt.

1 BV fick blicken på en trave efter saneringshuggningen av de barkborreskadade områdena, några (3-4) döda barrträdsbitar i energiveden. BV hävdade att denna döda veden skulle lämnats kvar i skogen. OBS att nu fälldes självmant omdöme direkt om utfört arbete: "Så får man inte göra".

 

2 Några hundra meter senare passerar vi en barrvedstrave från samma avverkningsomgång med barkborreskador efter Vidas  felaktiga gallringar i gammal slutavverkningskog.

- Då uttrycker Vidas certifieringsansvarige (Tony Axelsson) en aggressiv fråga: "vet du om entreprenören är certifierad?"

- Jag kunde bara säga att det utgår jag ifrån, han har varit på kurser och är väl förtrogen med certifieringsorganet EC Skog. Känd i bygden för bra jobb etc.

- Detta nöjde sig inte Axelsson med. Han hävdade att detta skulle jag och skogsägaren kontrollerat på handlingar från utbildning.

OBS att Vida utförde 1700 m3 gallring på simpelt sätt med entreprenör, som inte var certifierad. Om övriga som gjorde mer skador vid arbete var certifierade, det har inte gått att få klarhet i.

 

Men Axelsson sa lika mycket i detta läge som under 1.5 dagar tidigare med kontroller på Vidas arbete.


Tack!

Hoppas att inläggen här bygger upp en vilja hos er att förändra skogsbranschen. Antalet besökare är fortfarande i ökande takt. Ex. var gårdagen den bästa tisdag jag sett.

- Om det ökar med besök från bolag klarar jag inte att bedöma, men Södra, Holmen, Skogforsk, SLU, Skogsstyrelsen, Vida (förståss) m.fl. dominerar.

- Virkesmätare tror jag finns i den stora mängd som bara står under Telia.

 

Inse att du kan på många sätt påverka utveckling till det bättre.

Gör det med inlevelse och inhämta kunskap.

 

(Jag försöker få besked från en som kritiserat och skall vara från skogsägarledet, som hävdat sin goda kompetens. När jag ber om att få se prislista och del av mätsedel, så är allt försvunnet från förra årets virke. När jag ber om hans beskrivning av vilka grunder han då apterat efter, så blir han "tyst". Denna sorts agitatorer för inte utvecklingen framåt. Kanske är han inte ens skogssägare.

Därför ber jag er att i minst möjliga mån använda anonymitet här.)


RSS 2.0