virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

253 Vida problem....

Fortsättning omkring avsikten med den långa uppräkningen i förra avsnittet, 252,
om björkmassavedstravarna, som inköparen tog från Vida och Sandén och sålde till grannen, kommer här.

Vi påpekar att mellan Vida och Sandén finns bara mätsedlarna och betalningarna.
I första anmälan skrevs, att det också finns ett brottsligt skeende omkring dessa travar, som gjort att de hamnat på en vedbacke. Vi skrev att detta behandlas på annan front.
Men detta har blivit ”livlinan” för Skogsstyrelsen att helt fokusera på ved.
Skogstyrelsen såg härigenom en möjlighet att krypa undan att behöva ta beslut om björkmassaveden var mätt på sätt som strider mot mätningslagen.
De skriver att eftersom björkmassaveden slutgiltigt skulle bli ved och det i dag inte finns någon mätningslag för ved, kan Skogsstyrelsen inte agera. Punkt slut!

Att det i hela fasen från kontrakt till och med betalning till skogsägaren bara benämns björkmassaved OCH VAR AVSIKTEN MED VIRKET ÄNDA TILL UPPLAGET, tar Jan Bäcke ingen notis om.

Följaktligen är den oegentliga transaktionen mellan inköparen och grannen viktigare för Skogsstyrelsen, än skälet för att det skall vara rätt omkring hela ersättningen för virket till ägaren, när virket hela tiden heter björkmassaved.

Vi har gjort tre framställningar till Skogsstyrelsen. De har tagit ca ett år att få tre nästan identiska svar.
Hur får man grepp på en person som förefaller smort in sig med kullagerfett?

Vilken infallsvinkel ser ni för att komma vidare med Skogsstyrelsen?

252 Vida problem....

Skogsstyrelsen har handlagt en anmälan omkring misstanke om att Vidas överträtt mätningslagen. En handläggning som pågått i många månader .
Skogsstyrelsen anser vi har misstolkat omständigheterna. Hur tolkar ni dessa omständigheterna?
Följande föreligger omkring inköparens försäljning av björkmassaved och nämns igen. Sandén skickade följande till Jan-Olov Bäcke Skogsstyrelsen.
1 BJÖRKMASSAVEDEN är avverkad i min skog.
2 BJÖRKMASSAVEDEN är kontrakterad för min skog.
3 BJÖRKMASSAVEDEN är skotad och upplagd vid min skogsbilväg.
3 BJÖRKMASSAVEDEN är redovisad på mätsedel i SDC:s namn som standardlängd MASSAVED BJÖRK.
4 BJÖRKMASSAVEDEN i fråga är vid slutredovisning av avverkningen nämnd som ingående i avverkningen såsom BJÖRKMASSAVED.
5 BJÖRKAMSSAVEDEN är av Vida till slut betald som BJÖRKMASSAVED.
6 BJÖRKMASSAVEDEN är av Vida bekräftad som BJÖRKMASSAVED vilket den varit under avverkning.

Min fråga till Skogsstyrelsen gäller om:
1 BJÖRKMASSAVED får volymbestämmas utan mätredskap?
2 BJÖRKMASSAVED får redovisas utan mätunderlag?
3 BJÖRKMASSAVED får påstås vara mätt/mottagen på plats som inte stämmer med verkligheten?
4 BJÖRKMASSAVED får redovisas vid tidpunkt som är annan än då den lämnade min fastighet utan upplysning på mäthandling? Detta påverkar ränteberäkning.
5 BJÖRKMASSAVED får prisräkning på lämnad mätsedel men sen blir inte summan använd vid utbetalning?
6 BJÖRKMASSAVED får redovisas på konto hos SDC på person som sannolikt inte gjort inläggning av uppgifterna eftersom hon inte känner till detta?
7 Andra omständigheter är i strid med mätningslagen?
Enligt ert svar tidigare på en fråga 4 har Skogsstyrelsen övergripande ansvar för att redovisad BJÖRKMASSAVED mäts riktigt. Därför kvarstår krav på besked och åtgärd omkring ovan beskrivet och andra omständigheter i strid med mätningslagen.

OBS det är björkmassaved hela vägen i affärsuppgörelsen mellan mig och Vida. BJÖRKMASSAVEDEN är redovisad och betald som BJÖRKMASSAVED också fram till mig som skogsägare!

Till dig som läsare. Vilket sortiment borde detta handla om?

100 Södra behöver förbättras...

Detta sparrsortiment som nämndes om i inlägg 99 måste apteras med prislista omräknad till m3to i skördaredatorn för att något minska förlusterna. Detta är också skriftligt föreslaget av Södras ledning men motarbetas dumt nog av fältpersonal.
Sparrsortimentet till Hållanders sågverk, som jag skriver om, får ca 3-4 dm för lång medellängd mot vad matrisfub/fuskfub betalar för.
P.g.a. denna oförsvarliga utdragning av sparrarna i längd gör att ca 2 skotarlass försvinner på en lite större avverkning bara på detta sparrsortiment. Det beror på att fuskfubben volymsätter dessa för burdust apterade sparrar med mindre volym än vad de verkligen hade när de apterades.
Inse att detta orsakar nära en liten skotarkostnad i förlust.
Skulle ni acceptera att betala en skotarkostnad extra p.g.a. ett medvetet ”arrangerat” systematiskt fel?


Exemplet i förra avsnittet med klen 55:a är ca 150 kr/m3 i förlust. Biten hittas i övre delen på 4 till 5 bitsträd av grövre grovlek.

Detta sortiment förmedlar Södra och tjänstemännen föreslår detta sortiment och utför denna aptering hos skogsägare där vissa bitar är så felapterade att det innebär extra avverkningskostnad TVÅ GÅNGER!!!!