virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

48 Vida problem....

Mer om Vidas apteringsexperts skrivning i svar till ”en läsarekompis” bland oss, att det jag skriver skall ses med viss brist på sanning.
Bl.a. påstår han att han ”ser inte detta som ett seriöst forum utan mer som en blogg i att så tvivel till skogsägare i egen vinnings/konsultuppdrags skull”.
(Om han uppfattning är rätt så borde jag bli förmögen med hänsyn till så mycket jag skriver.)

Virkesansvarige Gunnar Jacobsson som lämnat Vida och jag nämnde om 15 dec. påstås fick lämna Vida med bara några dagars varsel. Oenighet om typ av inköpsmetoder var något av problemen. Felen vi behandlar nu ville visst Jacobsson lösa på aktivare sätt än vad som nu sker.

Vida talar så ofta om låggallring när vi har kontakter. Jag såg just att tallarna som Gremomaskinen GALLRADE bort hade 25.8 cm i medeldiameter. Det blev 0.48 m3fub/träd (= 0.58 m3sk.) Låggallring????
Gallrad volym på hela avverkningen blev 1826 m3 och är med 22 ha 83 m3fub/ha. Låggallring???

Stabila träd som behövts för stabilisering mot storm i beståndet var bortgallrade. Ex. se bild
Notera Gudrunhygget i höger kant. En väg går i vänster kant.
Varför är den klena granen också bortgallrad i förgrunden. Röjt i absurdum trots lucka.

Liten analys av DEROMELISTAN

Anledningen ökar för att analysera prislistor från virkesköpare. Ett Ex. är Deromes lista. Denna gång gran.

 • Priset ser ut att ha ett ”vanligt” prisläge tills man upptäcker att Derome inte har någon längd med 100% av priset. Därefter ser man att prislillägget för långa längder bara är 103-104 %.
 • Man blir nästan förfärad när man upptäcker att testkörning på trädbank ger uppemot 48 dm i medellängd, då förstår man varför.
 • Derome straffar ner priset på korta bitar.
 • Därav blir medelpriset trots längre medellängd ca 10 kr lägre än baspriset. Tas medellängdseffekten med blir prisljuget över 20 kr/m3fub, mot vad ett ”vant öga” noterar!

 • Dessutom använder Derome fuskfub/matrisfub sen länge. Därav uppstår ytterligare drygt 10 kr/m3.
Grantimmer över 24 cm har ovannämnda pris.

 • Allt timmer från 14 cm skall fördelningsapteras. Detta, som ger värdeförlust, betalar Derome inget extra för. Normalt betalas ca 8-10 kr för detta hos andra köpare.
 • Fördelningen är uttryckt i procent av volym, vilket försvårar för många apterare och skogsägare.
 • Eftersom fördelningsapteringen begär ca 10% längder, som är synnerligen hårt bestraffade via längdkorrektionen (80% av baspriset), sänks slutliga värdet betydligt p.g.a. detta.

Under 24 cm skall ett ”kubbsortiment med vissa längder 31, 37, 43, 49-55 apteras.
Detta travmäts.
 • OBS minsta diameter är nu 14 cm trots ihärdig annonsering av Derome om att de apterar till 12 cm med mycket stor vinst! OBS!
 • Bitarna skall vändas så alla toppändar ligger åt ett håll. (Sannolikt körs inte stockarna förbi stockvändaren vid sågen.) Detta är faktiskt mycket besvärligt i gallring. Följden blir dyrare skotning och sannolikt stamskador som måste värderas.
 • Derome kräver längdfördelning på detta travsortiment. 60% av bitarna skall vara 49 dm och längre.
 • Eftersom priset är tämligen lågt apteras mycket timmer ner till minsta timmerdiameter 24 cm. Följaktligen skall stamdelen 14 till 23 cm, som ofta har större avsmalning i slutavverkning delas i två bitar med medellängd ca 49 dm. En omöjlighet.
 • Detta resulterar i fel medellängd, som Derome hetsar skördarförare etc. med och påstår att andra förare klarar detta. I så fall gör de betydande ”kubbvolym” till lågbetald massaved.
 • Krävd fördelningsaptering ger över 8 kr/m3 i prissänkning. Ändå blir det klena alldeles för kort.
 • Om detta travsortiment har rotben sjunker priset 10 kr/m3 (antagligen måste det gå då genom rotreduceraren).

Minsta leverans är 12 m3fub, vilket är högre krav än många andra, för att slippa 400 kr i avdrag.
Prisavdraget är 13 kr/m3 om vändplan för släp saknas. Något högre avdrag än andra.
Betalning lovas 30 dagar efter inmätning.

Prisljuget (nytt begrepp) kan bli uppemot 30 kr/m3. På detta sätt försämras trovärdigheten i branschen.

47 Vida problem....

Bland motelden från Vida märks detta som kom från en forumläsare, som Vida fått kontaktat med.

Apteringsexperten ber först om ursäkt för att han tolkat läsarens frågor till Vida som komna från ”ombud på Bertilssons begäran”. Han syftar på apteringselever jag haft som inför kurs bett om prislistor och besked om rapportsystem hos Vida men i varierande omfattning fått önskvärda svar. (Kommer dessa nästa gång att bli utan svar?)
Låt er inte skrämmas. Fråga ni vem ni vill om besked efter läsning och erhållen kunskap på detta forum!

Apteringsexperten påstår att min skrivning om för stor massavedsandel hos skogsägaren är felaktig.
 • Massavedsandelen på barr var nära 60%. Test på trädbank med något klenare diameter (17 cm pb) gav massaved på 42% av volymen. Skogsägaren och jag ansåg att detta berodde på felaptering, speciellt när det är ett timmersågverk som agerar.
 • Vidas apteringsexpert påstår att timmer och kubb har störst värde för Vida, så min värdering måste därför vara fel.!!
 • Jag anser ännu att kan Vidas entreprenör aptera taltimmer till Vidas egna såg med över 65% av stockarna i galen längd så kan väl en felaptering på massaveden också bero på förarna i skördaren?
 • Grantimret till Värö är också felapterat av skördaren om än bara hälften så mycket.

Ni bör notera att apteringsexperten besökt skördaren och borde sett fler fel som kunde åtgärdats.