virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Oseriöst: ATA TIMBER. Tage Andersson Moheda. Nr.9

Undermåliga prisfiler:
 Dödsboet begärde prisfilerna/prislistorna från maskinen. De fanns inte några sådana, sa ATA.
 Efter ökat tryck/hot kom beskedet ”de var så dåliga så de har vi inte sparat”.
 Med detta signalerar ATA att man har haft fel i indatat till datorn för apteringen. Detta kom som ett kort konstaterande och märkligt nog inte som en ursäkt.
 Ingen vilja heller från ATA att visa uträkningar på vad detta inneburit i ev. apteringsförluster. Det bara är så.

Sannolikt avverkades över 5.000 m3 innan man fick ordning på listorna. Dessa slutsatser är lätta att dra av vad produktionsfilerna visar.
 Uppenbart var något med priserna som användes ändå av art som inte tålde ”dagens ljus” eftersom inte ens den senaste filen kan visas (efter 8.000 m3).
 (Senare inlägg kommer att beröra konsekvenserna av apteringsproblemen.)

Bevis för hur stora felen var:

-  Medellängden på talltimmer blev mer än 10 dm fel.
 - Medellängd på grantimmer blev ca 11 dm fel.
 - Medellängd på klentimmer blev minst 12 – 13 dm fel.
Arbetsledning och platsansvarig tycks inte studerat hur timmerlängderna blev. Mina bedömningar är annars att dessa ansvariga var synnerligen okunniga eller oengagerade. (Kanske besökte de inte avverkningen?)
- Enligt tydliga yttrande besökte kontrollant för mätningen maskinen varje vecka. Uppenbart hade inte han heller tillräcklig uppmärksamhet på apteringen.

Exemplet visar hur viktigt det är att markägaren får prisfil efter avverkningen för kontrollmöjlighet.


Det vore intressant med din synpunkt, antingen från er som är virkesköpare eller skogsägare, på vad ni tycker om ovanstående eller de övriga 8 avsnitten från samma avverkning.
 Vill ni va mera anonym så svara direkt på min mejladress. Det är en vanlig metod. lennart.bertilsson1@telia.com

Oseriöst: ATA Timber Tage Andersson Moheda Nr 8.

Eftersom dödsboets avverkningsredovisning tidigt uppfattades som tveksam begärdes produktionsuppgifter. Efter besked om att inga uppgifter fanns hämtades uppgift via avverkningsperson som bekräftade att uppgifter tagits fram. Först då översändes driftsrapporterna, på vad som skulle vara dödsboets tider och volymer.

Då upptäckte dödsboet att dessa visade att det var avverkat betydande mängd mer än vad som var inmätt.

Vid kontakt med ATA frågades därför mycket tydligt om maskinens mätnoggrannhet. Svaret kom genast att den var mycket god. "Varje vecka kalibrerades den och kontrollerades av vår kontrollant" sa Tage Andersson själv vid möte nr 2 som dödsboet hade med ATA. (På ATA:s hemsida hade man skrivit att 95% av stormavverkningarna mättes av maskinerna.) Inga problem fanns!

Vid nästa kontakt med ATA låg ett meddelande klart på bordet till oss, att maskinens mätförmåga hade varit i så dåligt skick att ingen hänsyn kunde tas till volymuppgifterna!!!!??????

Maskinen hade varit i företagets tjänst ca ½ år vid avverkningen början och det hade varit god tid att kalibrera in maskinen. Hur har då skogsägare drabbats under detta halvår???? Vilka fler är drabbade?


Noteras kan att en av tre markägare som avverkades i samma avverkningsomgång (granne till dödsboet!)  fick ändå sitt virke inmätt och betalat efter samma avverkningsmaskins uppgifter. Dödsboets utskift på 1500 m3 kördes t.o.m. efter grannen som fått betalt enligt skördareuppgifterna!  Då mätte maskinen tydligen rätt men ingen förbilligande mätning med maskinen gjordes.

Eftersom vittnet från avverkningen menade att även detaljerade produktionsuppgifter fanns på avverkningen så begärdes dessa. ATA svarar dock att inga finns. Efter ett ökat krav/hot från dödsboet så kom dock produktionsuppgifterna fram. Här visas hur ovilliga ATA varit att lämna uppgifter som dödsboet behöver.

ATA anser att även dessa produktionsuppgifter saknar värde.

Flera på ATA bekräftar att betydande volymer virke även manuellkapades direkt till stockar och därmed inte finns i skördarens produktionsfil, eftersom en del träd var mycket grova och föraren var orutinerad och hade svårt för körning i även måttligt grova stammar.


Uppenbart har ATA tillåtit att en bristfällig maskin under tiden augusti till november månads slut avverkat ca 13.000 m3fub med kostnader för dem själva för ny extra mätning vid industri.
Dessutom har detta orsakat stora apteringsförluster för dödsboet och grannen. Är detta exempel på "ATA kvalitet"?

 - Kontakter har tagit med ATA:s kontrollant på maskinen. Han ansåg inte att maskinens mätförmåga var bristfällig. När dödsboet ville ha kopia på kontrollerna så meddelade denne "att han inte har tillstånd av ATA att lämna ut dessa" utan det blev åter hänvisning till ATA:s kontor i Moheda. Locket på igen!


Beskrivna brister motsvarar över 400.000 kr nu.

ATA skriver på sin egen hemsida:

"Ett företag av rätta virket!" samt "ATA Timber - en samarbetspartner att lita på!"

Protokollsproblemet Kinds SBO

Protokollsproblemet Kinds SBO:

Protokollet från Södras årsmöte i Tranemo för 4.5 månader sedan var ju inte äkta (fusk) när det lämnades till motionären efter 16 veckor. Det har inte ersatts av det riktiga protokollet ännu.

En ledamot i förtroenderådet på samma skogsbruksområde tyckte i telefonsamtal vi hade, att deras kunskap om matrisfub/fuskfub var för liten. Han såg ett informationstillfälle som något som kunde öka deras kunskap. Jag har kontaktat ordf. i förtroenderådet (som tagit emot mejlen) men denne har inte på något av dem svarat ens med sin egen synpunkt på förslaget.

Deras rädsla för avslöjande är sannolikt så stor att de inte vågar visa sin okunnighet om fuskfubben som gick snett. Flera tjänstemän har dock tydligt förklarat att experimentet med fuskfub blev inte bra.

Förtroenderådet tror att de 100 milj. kr som skogsägare missat vid mätningen kommer aldrig att ge kritik för de företag som började experimentet som kostat ca 5.000 kr per avverkning (för att oftast få en felaktig volym i m3fub).