virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Skillnad mellan m3to och matrisfub/fuskfub.....

Vad händer om köparen vill ta ut andra längder (göra ny aptering) än enligt ursprunglig prisuppgörelse eller prislista?

Vid betalning i m3to och längre längder än tidigare optimalt begärs;
Tvingas längderna upp manuellt (oftast enligt telefonsamtal från köparen) minskar betald diameter (grovt) ca 1 mm per dm längre virke. (Detta är ca 1% mindre volym/dm.) Längdpremieringen kompenserar inte denna volymförlust när långt virke måste apteras även i större avsmalning än vad som tidigare var lönsamt.
- Normalt görs ny prisuppgörelse/prislista med starkare längdpremiering som kompenserar volymförlusten (och för ökad krökrisk vid längre längder).
- Datorerna i skördarna klarar optimering på träden efter köparens nya betalningsförmåga/prislista med denna metod.

Samma som ovan men med matrisfub/fuskfub;
Priser i matrisfub är nerräknade m3to-priser till motsvarande avsmalning från försiktig m3to aptering i slutet av 1900 talet. (se tidigare bilagor)
- Högre medellängder än ca 44 dm i gran ger förlust som ovan eftersom volymen är baserad på toppdiametern. Eftersom längdpremieringen oftast är mindre på matrislistor blir förlusten ännu större än vid m3to när längderna ökas.
- Om priset skall höjas blir det på måfå eftersom inget känt skogsföretag har testprogram för att testa fram prislistor på beståndsnivå. Därför är det svårt att skapa ny lista med förtroende.
- Men hela prislistearbetet nu är ändå en ”skuggboxning” eftersom listan sen inte kan användas i någon skördare för aptering i matrisfub.
- Skördaren apterar nämligen i tron att det är ÄKTA m3fub. (Symboliskt: Det hanterar virket som om det ser ut som E4:an fast virket kan vara som E66 på östkusten.) Detta har SLU bevisat innebär volymspridning på 100 kr/m3.

Hur kan detta förfaringssätt accepteras av skogsägarrörelsen med kunniga tjänstemän, apteringskunniga maskingrupper och skogsbrukare?
Lennart Bertilsson

Varför betalning av timmer i m3fub?

a) M3fub önskas för att få samma måttenhet mot massaved och kubb. Därmed tydligare prisjämförelse mellan sortiment.
b) Om köparen vill ta ut andra längder (göra ny aptering) än enligt ursprunglig prisuppgörelse skulle ändring förenklas om hela vedvolymen i trädet/stocken betalas fullt ut oavsett aptering.

Tekniskt krävs vetskap om följande vid mätning i m3fub.
- För att mäta timmer i m3fub efter aptering krävs fungerande mätning i m3fub. Sektionsmätning är en framkomlig väg på sikt.
Idag finns mindre än 10 sågverk i landet som mäter med sektionsmätning. Dessa mäter dessutom inte verklig vedvolym utan ”en jämnhetssvarvad stock” som ligger 1.5 – 3.5% under verklig vedvolym.
- Mätning i travad volym klarar inte prissättning av verklig längd och diameterfördelning. Ej heller kvalitetsbedömning tillräckligt väl.

Slutsats: Teknik för m3fubmätning fungerar inte ännu tillfredsställande någonstans. Utveckling kräver sannolikt minst 5 år till innan metoden är relativt rumsren och mera utbredd.

När metoden fungerar kommer anledning att motarbeta de viktiga avigsidor som uppstår med metoden och redan skrämmer. Men detta får bli en annan framställning där ovanstående förenklingar fördjupas.

Brev från Södra

Södra högsta ledning skickade ett brev nyligen. Dock inga svar på frågor denna gång.
Bl.a. ansågs vår fråga om hur stor apteringsförlust som de accepterar på avverkningar hos skogsägare var för generellt formulerad så Södra kunde inte ge något svar. Vid skrivning har dock summor upp till 25 kr/m3 nämnts av mej. Troligen anser de denna förlust var helt OK eftersom denna gräns inte kommenteras som otillåten apteringsförlust.

Det enda som besvarats är att ursprunglig användning av fuskfub kommer att fortsätta. Möjligen detaljförändringar, skriver man. Tydligen struntar man i Skogforsks råd som kunde eliminera apteringsförlusterna.
Varför Södra inte upplyser medlemmarna om problemen med fuskfub berörs inte av Södra.

Det bör noteras att när nu sektionsmätningen ej får utföras på Södras ”Rema”-sågverk betalas virket med fuskfub/matrisfub som baserats på avverkningar där man tar ut 43 dm i medellängd. Ändå har Södra "skrämt" upp tallista till Unnefors till nästan 50 dm!!!!!
Simpelt av Södra att sträva till nästan 5 meters virke och betala avsmalningsförlusten med förhållande baserat på 43 dm!
På samma avverkningar kan finnas andra sortiment där förlusten är mer än 20 kr/m3.
Är detta desperation för att få in något av dessa ”förluster” till efterlikvid som ibland ges till leverantörer som inte bidragit själva en krona?
Som en sa:”Gösta Edström skulle agerat som han i bland gjorde, om han sett detta.”
Varför tiger så många nu?
Lennart Bertilsson