virkesakuten

Ett verktyg för bättre virke.

Köpares brister.....

Jag förmedlar nu och framåt lite varudeklaration över brister hos olika köpare i syfte att väcka er skogsägare.

 

En mindre köpare av grövre specialsortiment hade frankt påstått att en skogsägare inte kunde räkna stockar när denne ringt när 4 bitar fattades på mätsedeln.

Misstankar om bristfällig hantering hos köparen gjorde att skogsägaren ordnade skotare och mätare och gjorde ”förkontroll” på nytt virkesparti. Syftet var, att se om allt mättes in och om det blev rätt volym vid den mittmätning som tillämpas. Det sista hade också börjat ifrågasättas av honom.

Resultatet blev nu att en bit mer mättes in av köparen än vad kontrollen hade fått vid mätning och som kontrollräknades slutligen i välta av 3 personer två ggr.

 

Köparen som marknadsfört sej som en som betalar verklig m3fubvolym blev vid kontrollen avslöjad med att underskatta den betydligt och ännu mer mot den kontrollmetod som VMF använder.

Skogsägaren har haft kontakt med mej och jag var närvarande när vi lagt nära en dag i syfte att upplysa köparen om sina brister.

Köparen har gjort undersökningar som bekräftar att de mäter för liten volym. Trots detta vill köparen inte tacka skogsägaren för föredömlig bevisning av bristerna genom att ta kostnaderna som skogsägaren fått. Köparen tycks inte inse att de hållit på med bedräglig betalning en längre tid.

 

Det finns anledning att nämna fler brister som vi och andra sett hos denne virkesköpare under nära ett år som dessa insatser pågått.

1         Använd mätutrustning kan inte mäta korrekt mot normal standard.

2         Ingen mätningskontroll utförs av oberoende part.

3         Till detta kommer att köparen mäter med egna anställda sågverksarbetare som mätare.

4         Skrivning i prislistorna är ofullständig och stundtals felaktig. Dessutom används icke preciserade krav.

5         Köparen begär varierande längder och ofta bara en mycket lång längd vilket kostar leverantören, men ingen extra ersättning för den prestationen ges.

6         Köparen har inte kunskap så de kan göra prisfiler till anlitade skördare. Därmed saknas insikt i hur längdstyrning måste ske i skördarnas dator.  Följaktligen gör entreprenörer och andra företag prisfilerna själva efter egen ibland bristfällig kunskap. Av detta framgår att köparen inte har kontroll på om uttag blir enligt löfte gjorda till skogsägaren.

7         Köparen har inte ens program för att ackumulera produktionsfiler och ha kontroll på dessa värdefulla uppgifter.  Köparen är här på sent åttiotal.

8         Köparen kan inte utnyttja modern programvara för att testa sina prislistor för vetskap om egen verklig prisnivå före lansering. Ej heller testmöjlighet emot andra köpare.

 

Jag avstår just nu att nämna köparen vid namn i tro att denne snarast skall inse värdet av insatsen från skogsägaren och andra och rätta till sina fel. Om inget nytt initiativ tas från köparen närmaste veckorna är inte köparens namn oskäligt att nämna så denna sanning blir känd för fler skogsägare.

Lennart Bertilsson

Bark

I december 2008 ställdes frågor till VMR Lars Björklund om hur tydligt de förklarat för skogsbranschen att barkfunktinerna är bristfälliga och hur de skall användas.
- Frågorna ville tydligen VMR Lars Björklund inte svara på. Inte ens 8 påminnelser gav något svar.
Följden blev att jag skickade frågorna till styrelsen för VMR också. Tänk, på 7 dagar gick det då att svara.
Jag läser ut så här:
- Det finns en VMRs instruktion för ”Virkesmätning med skördare” som getts ut 2007.
I den står att Hannrups (Skogforsk) barkfunktion skall användas vid virkesmätning med skördare.
- Dock bara ”när av VMR auktoriserade virkesmätande företag (Virkesmätningsföreningar) agerar revisorer vid vederlagsgrundande mätning. Utan detta får man ej hävda att virkesmätningen är utförd i enlighet med instruktionen”.
- Kravet berör alltså inte många skördare i landet. Kravet är ännu så länge därför tämligen verkningslöst för att åstadkomma rätt volym och minska apteringsförluster.

Lars Björklund skriver: ”Förutom dessa instruktioner har SDC inget mandat att granska eller övervaka arbetet i skördarna”.
1 Vem tar då ansvaret?
2 Vem ger någon institution detta mandat?
3 Hur har ni maskinförare, skogsägare och övriga kommit i kontakt med ovan nämnda
”barkinstruktion” från VMR?
4 Vilken barkfunktion använder ni i era maskiner?
Lennart Bertilsson

Kan/vill du hjälpa till?

Kontakter med virkesköpare, entreprenörer och skogsägare tyder på att det apteras med fel m3fub i skördaredatorerna när virket betalas i matrisfub/fuskfub, fast det blir tämligen fel aptering. Apteringsfelen bedömer jag vara större än vad de första datorena i på 80 talet presterade. Hela utvecklingsfasen är förbrukad med hastverket matrsifub.

- Det finns några skördare som kört med tämligen fungerande metod som jag på uppdrag använt för att ändra om prisfilen.
- I övrigt är det obekant om det finns andra exempel på gjorda åtgärder för att minska apteringsfelen.

Min undran är om du vill medverka med exempel på bra utformning som ni kommit i kontakt med på prislista till dator, som minskar förlusterna av matrisfub/fuskfub?
Vill du inte skicka fil kan du på annat sätt berätta hur det är gjort.
- Vanligtvis är förlusten för skogsägare 5-30 kr/m3. Även för entreprenörerna är det förluster. Detta är ett sätt att undersöka om något görs.
Lennart Bertilsson